151021 066Karolinska Institutet, Solna – Denna studie över Karolinska institutet (2012) omfattar inventering av de åtta karaktärerna för hälsa och välbefinnande. Utemiljöernas kvaliteter har analyserats, liksom brister och förbättringsmöjligheter översiktligt. För att kunna få överblick och sammanhang över de olika utemiljöerna har campusområdet delats upp i delområden. Därefter har karaktärernas utveckling klassats delområde för delområde, och en övergripande prioritering av åtgärdernas angelägenhetsgrad föreslås.

KI 2012